Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen

De voorwaarden zijn hier te downloaden.

  1. TOEPASSELIJKHEID

Deze Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen TONEELVERENIGING: BUCHTENS WAUWELTHEATER BLITZ (hierna te noemen: “BLITZ”) en degene die een toegangsbewijs ter zake een door BLITZ georganiseerd evenement koopt (hierna te noemen: de “klant”).

Onder plaats waar het evenement wordt gehouden, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST/TOEGANGSBEWIJZEN

De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement tussen BLITZ en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een toegangsbewijs voor het evenement bij BLITZ bestelt/koopt.

Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege BLITZ verstrekt document of een door BLITZ verstrekt kaartje met unieke code.

Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van BLITZ. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang. BLITZ mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant is). BLITZ is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door BLITZ verstrekte toegangsbewijs.

Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

Alleen aanschaf via de website van BLITZ garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs met unieke code. De bewijslast dienaangaande rust op de klant.

Het toegangsbewijs bestaat uit een unieke klantcode die via elektronische communicatie (e-mail) aan de klant verstrekt wordt. De klant dient ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt.

BLITZ kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen. BLITZ behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen toegangsbewijzen, en de klant is alsdan verplicht om zich aan het door BLITZ gestelde maximum te houden. Toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd. 

3. VERBOD DOORVERKOOP E.D.

De klant is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze, in het bijzonder in het kader van commerciële doeleinden, aan derden door te verkopen. 

De klant die zijn toegangsbewijs aan derden ter beschikking stelt, is verplicht om de aan hem als klant opgelegde verplichtingen zoals verwoord in deze Algemene Voorwaarden ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens BLITZ voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.

4. OVERIGE VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

De klant is verplicht indien daarom verzocht wordt mee te werken aan fouillering bij bezoek van het evenement.

De klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel vóór aanvang als tijdens het evenement en zolang hij zich op de plaats waar het evenement wordt gehouden bevindt. Hij is verplicht om op verzoek van de exploitant van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel en andere bevoegden, zijn toegangsbewijs te tonen.

De klant is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van evenement als bij bestellen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om BLITZ onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd onder de van overheidswege vastgestelde leeftijdsgrens.

Registratie van het evenement anders dan voor particulier niet-commercieel gebruik, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids-, en/of beeldopnamen, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma (-boekje), posters en andere drukwerken. Alle zodanige registraties zullen in beslag worden genomen en zonder meer worden vernietigd.

Indien de klant na het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt, deze plaats verlaat, verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid.

De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften (waaronder huisregels) en/of aanwijzingen van BLITZ, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel (beveiliging), de brandweer en andere bevoegden. Indien er op de plaats van het evenement een rookverbod van kracht is, dan geldt dit verbod ten aanzien van alle (waaronder ook elektronische) rookwaren.

Voor het zelfstandig bezoeken (dat wil zeggen zonder begeleiding van een meerderjarige) van evenementen hanteert BLITZ een adviesleeftijd van minimaal 14 jaar. We adviseren jongere bezoekers om onder begeleiding te staan van een meerderjarige. BLITZ behoudt zich het recht voor om bij specifieke evenementen een verplichte minimumleeftijd te hanteren, dit zal van tevoren op een duidelijke wijze kenbaar worden gemaakt.

5. RECHTEN VAN BLITZ

Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is BLITZ gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of klant de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan BLITZ heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.

BLITZ behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien BLITZ dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.

Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is BLITZ gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.

BLTZ is gerechtigd om van het evenement beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken en deze beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

6. OVERMACHT

In geval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën et cetera heeft BLITZ het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.

Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door BLITZ wordt geannuleerd voordat het is aangevangen, zal BLITZ uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren die vermeld staat op het toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de klant via het officiële (voor)verkoopadres heeft betaald. Indien een evenement als gevolg van of in verband met overmacht moet worden geannuleerd nadat het is aangevangen, zal BLITZ slechts gehouden zijn tot restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van de vergoeding die vermeld staat op het toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de klant via de officiële website van BLITZ heeft betaald. Restitutie vindt slechts uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats via een terugboeking op de rekening van de klant. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door BLITZ wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de klant het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij een (voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke op het toegangsbewijs is vermeld, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de klant via de officiële website van BLITZ heeft betaald.  Servicekosten of overige schade zullen nimmer worden vergoed. Ook kan de klant geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

6. AANSPRAKELIJKHEID BLITZ

BLITZ is aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan BLITZ toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen BLITZ is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: a) gevolgschade; b) immateriële schade; c) schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van BLITZ.

Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de klant voor eigen risico, in die zin dat BLITZ geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen. 

BLITZ zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan. Aanvangstijden zoals onder andere vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud. De klant is gehouden om regelmatig te controleren (via de website of andere communicatiekanalen van BLITZ) of de aanvangstijd ongewijzigd is.

BLITZ is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma. BLITZ is evenmin aansprakelijk voor wijzigingen in het programma van evenementen.

BLITZ is ook niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.

7. PERSOONSGEGEVENS

BLITZ verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar websites conform haar privacy statement en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

8. SLOTBEPALINGEN

Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en BLITZ bestaat is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen BLITZ en de klant of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door een bevoegd rechter in Nederland.